Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки


Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Социално-педагогическа подкрепа за бедни деца. Теоретични аспекти и методически насоки В. Търново: Фабер, 2006, 248 с. ISBN-10 954-775-642-7 ISBN-13 978-954-775-642-7


 В монографията се представят ефективни действащи модели от световната практика за работа с бедни деца. Изведени са националните потребности от целенасочена и системна работа с бедни деца. Предложена е цялостна система за подпомагане на бедни деца на микро-, мезо- и макроравнище.
  Монография
 бедни деца, модели, система, интервенция, социално-педагогическа работа


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  3088
 Розалия Кузманова-Карталова

4. Николаева, Силвия. Социалните дискурси към образованието – неизбежни и недоразбрани. http://www.academia.edu/16957326. 2013

5. Янев, Иво. Пастирски грижи за младите хора в риск. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 2013. С. 37.

3. Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство – възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2010. С. 69 – 70.

2. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. С. 60.

1. Легкоступ, Пламен. Изобразително изкуство. Възпитателни, терапевтични и корекционни аспекти. София: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 170 с. ISBN 10: 954-07-2449-X ISBN 13: 978-954-07-2449-2 С. 70.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/