Бедността и децата. Социално-педагогически анализ


Кузманова-Карталова, Розалия (2006) Бедността и децата. Социално-педагогически анализ В. Търново: Фабер, 2006, 318 с. ISBN-10 954-775-646-X ISBN-13 978-954-775-646-5


 В монографията се прави анализ на бедността като социален феномен. Представя се историческия профил и съвременното състояние на бедността в национален и световен мащаб. Извеждат се ефектите на бедността върху психическото, физиологичното, познавателното и поведенческото развитие на децата. Представят се данни от емпирично проучване на влиянието на бедността върху взаимоотношенията "родители - деца", върху отношението към училище и учебните постижения, ценностни и жизнени ориентации, личностен статус.
  Монография
 бедност, деца, семейство, училище, ценности, жизнени ориентации


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  3087
 Розалия Кузманова-Карталова

2. Николаева, Силвия. Социалните дискурси към образованието – неизбежни и недоразбрани. http://www.academia.edu/16957326, 2013.

3. Янев, Иво. Пастирски грижи за младите хора в риск. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”, 2013. С.37, 37.

1. Кутева – Цветкова, Венка. Социална педагогика. Библиографски справочник. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. С. 60.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/