Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература


Григорова, Маргрета (2003) Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература В.Търново: Фабер, 200 с. ISBN 954-775-227-8.


 Образите и посланията на полските сватби, символните месеци в полската и чешката литература (ноември и май), апокалиптичните видения и сънища,комуникативните жестове на словото в литературата на полския позитивизъм, музиката като надсловесен език - това са тематичните зони на тази книга. Нейната цел е да разкрие как ритуално-митичните архетипи, въплътени в литературни образи, се управляват от националната художествена логика и идейност.Добавена е и глава за ролята на змиеборския и хазартния мот
  Монография
 полска литература, Лаза Лазаревич, сватба, календар, символни месеци, апокалиптика, музикални мотиви


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  3083
 Маргрета Григорова

4. Weronika Szwedek, How the poem "Pan Tadeusz" was translated into Bulgarian language, [in:] International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 9, Issue 7, Jul. 2018, s. ISSN 2229-5518, s. 1099 (цитираното е от с. 45) индексирано в повече от 30 бази данни https://www.ijser.org/indexing.aspx

5. Е. Басат, За Полша с любов. Българските гласове на полската литература, София: Парадигма, 2018, 305-306, ISBN, 978-954-326-349-3 COBISS.BG-ID 1287962084

3. Kalina Bachnewa, Najnowsze bułgarskie przekłady Czesława Miłosza, В: Postcriptum polonistyczne, 2013, nr 2, s. 171.

2. Маринела Димитрова „Кръговрат и време в романа „Селяни“ на Владислав Реймонт, Във: Време и история в славянските езици, литератури и култури, Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения. 19-21 април 2012, т.2, Литературознание. Фолклор, София, Унив. изд. Св. Климент Охридски, с. 265.ISBN 978-954-07-3458-3, COBISS.BG-ID 1260566756

1. Ганчо Савов, Нови славистични книги в една катедра, Литературен вестник", 14 - 20.7. 2004, 4-5, ISSN 1313-8359, COBISS.BG-ID 1119415012

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/