Хоризонти и пътища на полската идентичност


Григорова, Маргрета (2002) Хоризонти и пътища на полската идентичност В.Търново:Унив.изд. “Св.Св.Кирил и Методий”, 223 с. ISBN 954 -524 – 307 - 4, COBISS.BG-ID 1038519780


 В седем глави е обхваната ключова проблематика за периодите на полската литература от Средновековието до времето на "Млада Полша".Глава първа отваря и "тълкува" средновековните хроники на Гал и Кадлубек, където са потърсени ключови образи на крале и светци и свързани с тях митични мотиви - програмни за полската литература.Глава втора представя цикъла "Трени" като текст, кодиращ прехода от Ренесанс към барок. Трета глава запознава с шифъра на бароковото небе със специално внимание
  Монография
 Средновековни хроники, полски крале и светци, орфически мотиви, отвъдни светове, цикълът "Трени",бар


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  3082
 Маргрета Григорова

7. Е. Басат, За Полша с любов. Българските гласове на полската литература, София: Парадигма, 2018, 305-306, ISBN, 978-954-326-349-3 COBISS.BG-ID 1287962084

6. В. Тодорова, Словашкият романтизъм. Модерност и традиция, Велико Търново: Ровита, 2015, с. 133, ISBN 978-954-8914-35-2, COBISS.BG-ID 1271479780

5. Жоржета Чолакова, Езерната жена в баладите на Адам Мицкевич, Научни трудове на Пловдивски университет, Филология. Т.52р кн 1р сб. А, 2014, 207-208.

4. Kalina Bachnewa, Najnowsze bułgarskie przekłady Czesława Miłosza, В: Postcriptum polonistyczne, 2013, nr 2, s. 171.

3. Камен Рикев. Творец и творба в старополската мерена реч [докторска дисертация]. С., 2010, с. 29 (гл. I - Цели и обхват на изследването; подраздел 1.6. Методология. Български изследвания на старополската поезия.

2. K. Bachnewa, Literatura polska w przekładach na język bułgarski. Czasopisma literackie w latach 1997-2007, Przekłady literatur słowiańskich nr 1, cz. 1, Prace naukowe Uniwersytetu śląskiego w Katowicach, 2645, Katowice: Wydawnictwo uniwersyteckie, s. 36, ISSN 1899-9417, Przekłady Literatur Słowiańskich 1 sbc.org.pl/Content/14578

1. Ганчо Савов, Нови славистични книги в една катедра, Литературен вестник", 14 - 20.7. 2004, 4-5, ISSN 1313-8359, COBISS.BG-ID 1119415012

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/