Към въпроса за образуването на нови думи в езика


Колева-Златева, Живка (1993) Към въпроса за образуването на нови думи в езика Юбилейна научна сесия “80 години от Балканската война”. Научни трудове. кн. №28, В. Търново, 1993, с. 33-38


 Образуването на нови думи чрез лексикализация на собствени имена се разглежда като проява на стремежа на мисловната дейност на човека към обобщаване.
  Доклад
 лексикализация, собствено име


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  308
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/