Литовските и българските названия на части на тялото в светлината на теорията за лингвистичната относителност


Колева-Златева, Живка (1993) Литовските и българските названия на части на тялото в светлината на теорията за лингвистичната относителност Първи колоквиум по езикознание. Доклади и съобщения, гр. В. Търново, 1993, с. 159–168


 В светлината на теорията за лингвистичната относителност се коментира различното членение на човешкото тяло от българска и литовска лексика.
  Доклад
 названия на части на тялото, литовски език, български език, лингвистична относителност


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  307
 Живка Колева-Златева

1. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950 – 2010. БАН, ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин”. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2011. Цит. на стр. 217.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/