Об одной группе предикатов наличия (Сопоставительное исследование на материале руского и болгарского языков). - Болгарская русистика, 1988, 6, с. 34-43. ISSN 0323-9160.


Колева-Златева, Живка (1988) Об одной группе предикатов наличия (Сопоставительное исследование на материале руского и болгарского языков). - Болгарская русистика, 1988, 6, с. 34-43. ISSN 0323-9160.


 Въз основа на компонентен и валентен анализ в съпоставителен план се изследват руски и български екзистенциални предикати.
  Статия
 лексикология, съпоставително-типологически, компонентен анализ, валентност


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  306
 Живка Колева-Златева

2. Иванова, Е. Ю., Градинарова, А. А. Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского. Москва: Языки славянской культуры, 2015. ISBN 978-5-94457-233-2. Цит. на стр. 18.

1. Peter Mayo. Language. The Year's Work in Modern Language Studies. Vol. 51, (1989), pp. 945-952. Цит. на с. 252.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/