Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс


Дойчинова, Станка (2006) Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс Проглас кн. 1, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново 2006, ISSN 0861 7902, с. 33


 Свързаните с християнството български и полски фразеологизми представляват своеобразен културен феномен, благодарение на който в системата на езика са намерили израз религиозните вярвания и представи, характерни за всяка от двете общности. Спецификата и развоят на християнската традиция са сред основните различия между българската и полската култура, поради което свързаната с християнството фразеология е ключов носител на познанието, култивирано от и за съответните общности. Съпоставителният а
  Студия
 фразеология, вяра, християнство, език
 Издадено
  3052
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/