На всяка манджа меродия.


Дойчинова, Станка (2004) На всяка манджа меродия. Трапезата в културата на българи и сърби, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, ISBN 954-524-406-2, с. 113-122.


 Предствени са най-общо някои семантични особености на българските фразеологизми, свързани с процеса на хранене и съпътстващите го явления. Анализирани са някои от възможните обяснения за функционирането и образната основа на този вид фразеологизми. Очертани са рамките на рамките на един от основните механизми за не-аналитично изразяване на придобитото от човека познание за света – езиковата образност.
  Доклад
 български език, фразеология, традиции и език


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3050
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/