Езиков образ на извънезиковата реалност. Фразеологична интерпретация на света.


Дойчинова, Станка (2003) Езиков образ на извънезиковата реалност. Фразеологична интерпретация на света. Българистични проучвания, В. Търново, издателство Фабер, ISBN 954-775-281-2, 2003 г., с.247-256


 Маркирани са някои характерни специфики на фразеологичното езиково ниво като носител на езиковата картина на света и е представена ключовата роля на фразеологията при ре-конструкция на познавателните модели и на типологичните характеристики, присъщи на лингвокултурната общност, в която езикът функционира. Статията е поделена на 2 части: І) Изяснява общо формулираното заглавие "Езиков образ на извънезиковата реалност". ІІ) Разглежда спецификата на онази част от езиковия образ на света,
  Доклад
 езикова картина на света,езиков образ, традиции и език


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3048
 Станка Дойчинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/