Проект "ПЪРВИ СТЪПКИ НАВЪН". Велико Търново: Фабер, 2000, с.151 ISBN 954-9541-81-9 COBISS.BG-ID 1036465636


Минев, Тодор (2000) Проект "ПЪРВИ СТЪПКИ НАВЪН". Велико Търново: Фабер, 2000, с.151 ISBN 954-9541-81-9 COBISS.BG-ID 1036465636 Велико Търново COBISS.BG-ID 1036465636


 /ресоциализационна подкрепа на краткосрочно осъдени нерецидивисти от затворническо общежитие гр.В. Търново/
  Монография
 затвор, ресоциализация, пенитенциарна педагогика, пенитенциарна психология, социална работа
 Издадено
  3023
 Тодор Минев

2. Цитирано в: Георгиев, Г. Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166с. ISBN: 978-619-205-141-9(от с.16), цит. на с.95

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.67 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/