Пенитенциарна педагогика. Велико Търново: Фабер, 1999 с. 242 ISBN 954-9541-39-0 COBISS.BG-ID 1034562020


Минев, Тодор (1999) Пенитенциарна педагогика. Велико Търново: Фабер, 1999 с. 242 ISBN 954-9541-39-0 COBISS.BG-ID 1034562020 Велико търново COBISS.BG-ID 1034562020


 Теория и методика на социално-педагогическа дейност в затвори и затворнически общежития общежития.
  Учебник / Учебно помагало
 затвори, пенитенциарна социална работа, социална педагогика


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  3021
 Тодор Минев

5. Петкова, Д., Психолого-педагогическа подкрепа на непълнолетни правонарушители. В: Българската вселена - етнокултурни традиции и национални перспективи ,Т. 4, Съвременни социални и психологически изследвания, В.Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий" 2013 с.21 /20-32/ ISBN 978-954-524-904-4 COBISS.BG-ID 1283205860

3. 19. Военкинова, Ж. Социални аспекти на пенитенциарната педагогика, Шумен: Унив. изд. "Епископ Константин Преславски, 2012, с.7, 27, 28, 51 ISBN 978-954-577-609-0 COBISS.BG-ID 1244295908

4. 7. Петкова, Д., Фактори и причини за извършване на престъпления от непълнолетни правонарушители (индивидуално приемане на престъплението) / в сп. "Педагогически алманах " Велико Търново: УИ "Св.кв.Кирил и Методий" 2012 с.53 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1121205220

2. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

1. Рецензия от Стоян Горчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/