Основи на пенитенциарната социално-възпритателна работа и пробационната дейност. Велико Търново Фабер 2004 стр. 232 ISBN 954-775-270-7 COBISS.BG-ID 1042845924


Минев, Тодор (2004) Основи на пенитенциарната социално-възпритателна работа и пробационната дейност. Велико Търново Фабер 2004 стр. 232 ISBN 954-775-270-7 COBISS.BG-ID 1042845924 Велико Търново COBISS.BG-ID 1042845924


 Методика и практика на ресоциализацията. Правна регламентация на наказателното изпълнение.Места за лишаване от свобода. Пробация и пробационни практики. Проблеми на ресоциализацията на криминално проявени лица.
  Книга
 затвор, пробация, осъдени, риск, работа по случай, групова работа, оценка на риска, планиране на гри


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  3016
 Тодор Минев

12. Цитирано в: Георгиев, Г. Проблеми на деинституционализацията и социалната интеграция на деца и младежи от СУПЦ. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2020, 166с. ISBN: 978-619-205-141-9, (от с.133), цит. на 96

11. Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 250с. ISBN: 978-619-205-125-9, с. 124

10. Илиева, Б. Социална подкрепа на възрастни и стари хора /теоретични основи/. Русе: изд.Фондация "Право на детство", 2017, с.41 ISBN 978-619-7418-07-1 COBISS.BG-ID 1286402276

8. (8) Маджаров, Е. (2016) Пенитенциарна психология И: „Албатрос”, София. с. 312 ISBN 978-954-751-119-4 COBISS.BG-ID 1278088420

9. Хаджийски, М., Психопатията в полето на юридическата психология, В.Търново: Фабер, 2016 с. 116 ISBN 978-619-00-0453-0 COBISS.BG-ID 1277952740

6. Б.Илиева, В.Василева, Учебно-методическо помагало за провеждане на социално-педагогическата практика на студентите от специалност "Социална педагогика", Плевен: МЕДИАТЕХ, с. 44 ISBN 978-619-2017-034-2 COBISS.BG-ID 1275108580

7. Илиева, Б., В.Василева, Учебно-методическо помагало за п ровеждане на социално-педагогическата практика на студентите от специалност "Социална педагогика" Плевен: МЕДИАТЕХ 2015, с. 44 ISBN 978-619-207-034-2

4. 20. Военкинова, Ж. Социални аспекти на пенитенциарната педагогика, Шумен: Унив. изд. "Епископ Константин Преславски, 2012, с. 76 ISBN 978-954-577-609-0 COBISS.BG-ID 1244295908

5. Петкова, Д. Индивидуална работа с осъдени на пробация. Фабер. В.Търново 2012 с182. ISBN 978-954-400-796-6 COBISS.BG-ID 1250290404

3. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.67 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

2. Трашлиев, Р., Г.Колев, И.Дерижан, Детето като проблем на социалната работа. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2005, с. 303-307 ISBN 954-577-314-6 COBISS.BG-ID 1044177380

1. Рецензия от Минко Хаджийски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/