Отзив: Данова, Н. България и българите в гръцката книжнина (XVII – средата на XIX век). София: Парадигма, 2016. 520 стр.


Георгиева, Гергана (2017) Отзив: Данова, Н. България и българите в гръцката книжнина (XVII – средата на XIX век). София: Парадигма, 2016. 520 стр. Епохи, 25 (2017), 488-491. ISSN 1310-2141. [Инд./Реф. в: ERIH Plus, CEEOL]. COBISS.BG-ID 1120927204


 
  Отзив
 
 Издадено
  30119
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/