Различните роли на кадийския съд при решаването на конфликти в българските земи, 15-19 век.


Георгиева, Гергана (2020) Различните роли на кадийския съд при решаването на конфликти в българските земи, 15-19 век. В: „Конфликтът и неговото разрешаване – юридически, исторически, икономически и психологически аспекти“. Велико Търново: Фабер, 2020, с. 108-118. ISBN 978-619-00-1165-1


 
  Статия
 
 Издадено
  30097
 Гергана Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/