2021 Конова, Мариета. Орнамент и символ. Основни символи в декоративната композиция на църковното православно изкуство.


Конова, Мариета (2020) 2021 Конова, Мариета. Орнамент и символ. Основни символи в декоративната композиция на църковното православно изкуство. Списание за изкуство „ВИЗУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, бр. 2/2021, Велико Търново: УИ”Св. св. Кирил и Методий”, Издание на Факултет по изобразително изкуство при ВТУ от Международна научна конференция Визуални изследвания, 23-24 октомври 2020 г., ISSN: 2603-381X (Online) ISSN: 2535-101X (Print) Лиценз: CC BY-NC-ND (под печат)


 Текстът разглежда семантиката на декоративните флорални и зооморфни мотиви във визуалните изкуства, като по-специално внимание е обърнато на основните символи, залегнали в орнаменталните композиции на църковните православни изкуства.
  Статия
 орнамент, символ, църковни изкуства


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Под печат
  29986
 Мариета Конова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/