Работна кника по фгизическо възпитание - професионално-практическо обучение


Кънчева, Елена (2015) Работна кника по фгизическо възпитание - професионално-практическо обучение АЙ анд Би, ISBN: 978-954-9689-96-9, Велико Търново


 Подготовката на учителите по „Физическо възпитание и спорт” се извършва в системата на висшето образование. В Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се обучават студенти от три професионални направления - бакалавър и магистър, а така също и по образоваелно-научна степен "доктор". В базови институции студентите допълват и осъществяват в реален учебен процес придобитата теоретическа подготовка. Настоящите насоки имат за цел, стъпка по стъпка, в логически порядък да въведе студентите от специалностите „Педагогика на обучението по физическо възпитание”, „Спортна педагогика със СОП“ и „Спортна педагогика” на Великотърновски Университет в подготовката и реализацията на професионално-практическото им обучение в различните звена и степени на об¬разователната система (в СОУ, професионални гимназии, специални училища и др.).
  Учебник / Учебно помагало
 училище, студент, ФВС, визия, базисни знания
 Издадено
  29978
 Елена Кънчева

1. 1. Кънчева, Елена и др. Kantcheva, Elena, S. Belomazheva-Dimitrova. Working book in Methodology of Physical Education – Professional Practical Training. Veliko Turnovo, I & B, ISBN 978-954-9689-96-9, Цитирано в . Changes in physical capability of 8 and 9 years old students after applying the game approach In, Автор Aleksieva, M: Journal of Physical Education and Sport, Vol 16, Issue 1, March , online ISSN: 2247 - 806X, p-ISSN: 2247 – 8051, pp 120.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/