Алексиева, М., М. Борукова. Обучението по баскетбол на студенти от Великотърновския университет и Националната спортна академия в условията на извънредно положение


Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М., М. Борукова. Обучението по баскетбол на студенти от Великотърновския университет и Националната спортна академия в условията на извънредно положение Педагогически алманах, том 28, брой 2, COBISS.BG-ID - 1121205220 ISSN - 1310-358X с. 157-168


 Във връзка с обявеното извънредно положение в България и в света заради пандемията на Covid19, последните два месеца от летния семестър на учебната 2019/2020 г. студентите от НСА „В. Левски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ преминаха в дистанционна форма на обучение в платформите за обучение към двата университета, в които бяха предоставени адаптирани учебни материали. Целта на настоящото изследване е да се проучи и сравни мнението на студентите от НСА и ВТУ относно дистанционното обучение по баскетбол в двата университета. Методика на изследването: в платформите за дистанционно обучение на студентите от НСА и ВТУ бе предоставена анкета от 12 въпроса. Анкетата е анонимна и е попълнена по желание от 197 студента (106 студента от НСА, обучаващи се в бакалавърска степен и 91 студента от ВТУ, обучаващи се в магистърска степен). За реализиране на поставената цел и задачите на изследването са приложени следните методи: обзорно проучване на специализираната литература и анкетно проучване. Математико-статистически методи: резултатите от изследването са обработени с SPSS 23 с помощта на честотен анализ чрез едномерно и двумерно разпределение на честотите, и сравнителен анализ с χ 2 критерия на Пирсън. Резултати: Отговорите на студентите в анкетата, показват, че всички регулярно влизат в платформите, като това са 80.2 % от ВТУ и 78.3% от НСА, студентите и от двата университета се ориентират лесно с материалите в платформите, 90.1% от ВТУ и 70.8% от НСА одобряват начина, по който са представени учебните материали. 72.6% от НСА и 67% от ВТУ споделят, че предпочитат заниманията по баскетбол да се провеждат в залата. По отношение на фактора „университет“ статистически достоверни разлики се наблюдават при отговорите на девет въпроса. По отношение на фактора „пол“, статистически значими разлики се наблюдават само при два отговора. Заключение: студентите от двата университета предпочитат заниманията по баскетбол да се провеждат в зала, но изявяват и желание обучението да продължава и в платформата за дистанционно обучение. Асинхронната форма на дистанционно обучение е неприемлива за студентите (60.4% от НСА и 70.1% от ВТУ).
  Статия
 дистанционно обучение, студенти, баскетбол, анкета, мнение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  29743
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/