Петкова, М., М. Алексиева. Анализ на игровата ефективност на българския баскетболен отбор на колички


Алексиева, Милена (2020) Петкова, М., М. Алексиева. Анализ на игровата ефективност на българския баскетболен отбор на колички сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева, ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284 с. 232 - 241


 The competitive realization is determined by the athletes' competitive achievement, it is a complex of ranking and the level of the respective competition, but for basketball, the playing efficiency of each competitor and that of the team is essential for determining this realization. Game effectiveness is established by the so-called game indicators, which combine all aspects of sports training such as functional, motor, technical and tactical, psychological. The purpose of the study is to analyze the main features of the performance of the players from the national wheelchair basketball team of Bulgaria. The analysis of the results of all indicators of game performance shows that three basketball players have shown the most complex technical and tactical preparedness from the national team of Bulgaria - G. Ivanov, N. Vaklinov and P. Elenkov.
  Доклад
 basketball, wheelchair basketball, national team – men


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Здравеопазване и спорт Спорт

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Health care and sport Sports

 Издадено
  29728
 Милена Алексиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/