Няголова М. Хуманистичната психология


Няголова, Марияна (2006) Няголова М. Хуманистичната психология Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Велико Търново


 Книгата представлява съпоставително историческо изследване на възникването, методологическата същност и развитието на хуманистичните движения в психологията на САЩ и Русия след Втората световна война. Предложен е анализ на хуманистичните принципи в концепците на такива психолози като К. Роджърс, А. Маслоу, Ш. Бюлер, Г. Олпорт, Х. Мърей, Дж. Кели, Г. Мърфи - в САЩ, както и на С. Л. Рубинщайн, А. Брушлински, К. Абулханова, В. Знаков - в Русия, на В. Поликарпов - в Белорусия. Книгата може да се из
  Монография
 хуманизъм, субектно-дейностен подход, психология на субекта, активност, цялостност, хуманистичен под
 Издадено
  2971
 Марияна Няголова

1. Светлана Попова (2013) Ноодинамиката - интегрална част в природата на здравата личност. Варненски медицински форум. т. 2, 2013, бр. 2, стр. 5 - 8. // Цитирания на страница 6, 7, 8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/