Ценност ли е образованието за ромите? В: Хармония в различията. Сборник доклади от научна конференция "Хармония в различията". София,10.12.2020 г. Съставители Жоржета Назърска и Светла Шапкалова. София: Академично издателство "За буквите - О писменахь", 2020, ISSN 2367-7899, с. 455-464


Нунев, Йосиф (2020) Ценност ли е образованието за ромите? В: Хармония в различията. Сборник доклади от научна конференция "Хармония в различията". София,10.12.2020 г. Съставители Жоржета Назърска и Светла Шапкалова. София: Академично издателство "За буквите - О писменахь", 2020, ISSN 2367-7899, с. 455-464 София


 Обикновено стане ли дума за ромско образование веднага на преден план се появява стандартното оправдание „Образованието не влиза в ромската ценностна система” и всичко приключва. Разработката има за цел да го потвърди и да насочим усилия за преодоляването му или отхвърли, за да не ставаме повече неволни жертви на поредната измама, свързана с ромите. Разработката е част от едно по-голямо изследване, свързано с образованието на българските роми. Извършено е през лятото на 2020 г. и е насочено към определяне мястото на образованието сред многоликата ромска общност в наши дни. Използвана е анкетата (по време на пандемия тя се оказа най-сполучливия изследователски метод), а думата е дадена на родители с ромска идентичност, които хвърлят светлина по този фундаментален проблем чрез специфичните си гледни точки. Интерес представлява и отношението на анкетираната група към сегрегираното образование за ромски деца и ученици. Особено внимание заслужават предложенията, които се дават от тях, за да се прекрати тази зловреда практика в съвременното българско образование.
  Доклад
 образование, роми, ценност, сегрегация
 Издадено
  29709
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/