Българинът в своите местоимения


Илиева, Мария (2004) Българинът в своите местоимения Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. 160 с. ISBN 954 – 524 – 403 – 8. COBISS.BG-ID 1042557668


 В монографията се наблюдават фрагменти от българската картина на света, фиксирани в езика посредством местоимения. Специално внимание се отделя върху ефекта от функционирането на семиологичните опозиции свое:чуждо и добро:лошо в езиковото съзнание на българина. Последната част има по-широка културологична насоченост и е посветена на табутата в мисленето и тяхната езикова реализация.
  Монография
 езикова картина на света, местоимения, семиологични опозиции, свое:чуждо, добро:лошо, аксиология


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  2966
 Мария Илиева

13. Армстронг, К. ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ИСИХАСТКАТА АПОФАТИЧНОСТ КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА ДРЕВНИ МИСЛОВНИ МОДЕЛИ. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/55091228/APOFATIKA-APOFATIKA.pdf?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D55091228.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191201%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191201T172538Z&X-Amz-Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=79a1d720ae155feeb8caf53bc8e8fc4bb1947c641d5dfb6b8273b0de331a7262.

14. Димитрова, Илияна. Българската картина на света в обучението по български като втори език. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2019, с. 39,40, 126, 180, 181, 182, 185-186, 224.

11. Nicolova, Ruselina. Bulgarian Grammar. Translated from Bulgarian by Assoc. Prof. Dr. Christo Stamenov. Berlin, 2017, Frank&Timme, Verlag fűr wissenschaftliche Literatur, 714 p. цит. на с. 208, 216, 227, 290, 315.

12. Ефтимова, Андреана. Функционирование языковых средств в массмедиа. – В: Медиалингвистика. Санкт-Петербург,2017, кн.3 (18), 101-113. Цит. на с. 105, 198, 110. ISSN 2312-0274 (print)

8. Ефтимова, А. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София:Просвета, 2016, с. 17-18, 21, 22, 23, 24, 31,32,186, 190, 203, 252, 310. ISBN 978-954-013-271-6 COBISS.BG-ID 1554309332

9. Коцев, Р. Българският език като функционираща система в интернет комуникацията. Дисертация за присъждане на ОНС „доктор”. В. Търново, 2016. с. 267.

10. Павлова, А. Наблюдения върху употребата на местоимения в българската разговорна реч. - В: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – БЪЛГАРИЯ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 54, КН. 1, СБ. A, 2016 – ФИЛОЛОГИЯ, 215-223. цит. на с. 215, 216, 221. ISSN 0861-0029 COBISS.BG-ID 1124461540

7. Сашева, В. За десемантизацията на пълнозначни думи в българския език. – В: 50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963 – 2013. Юбилейна международна научна конференция, секция „Филологически факултет“, Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, с. 20 – 29, ISBN 978-954-524-975-4. с. 21. COBISS.BG-ID 1274191588

4. Stoichkova, L., and Л. Стоичкова. "КЪМ ВЪПРОСА ЗА СИНТАКТИЧНАТА ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ (Върху материал от спонтанна псевдодиалогова реч)." Российский гуманитарный журнал 2.4 (2013): 390-398. Цит. с. 394. ISSN 2305-8420 (Print)

5. Сашева, В. За експликаторите на функционално-семантичната категория персоналност в българския език. – В: Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“, По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Башкирския държавен университет, гр. Уфа (февруари – март 2012 г.), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, с. 223 – 230. ISBN 978-954-524-919-8 цит. на с. 225 COBISS.BG-ID 1260422116

6. Чакърова, Ю. Ракурси на когнитивната лингвистика. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2013. с. 12. ISBN 978-619-202-099-6 COBISS.BG-ID 1288673508

3. Константинова, Д. Иронията като начин за възприемане на света. В. Търново:Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 54,55, 180. ISBN 978-954-524-808-5 COBISS.BG-ID 1239171556

2. Ницолова, Р. Българска граматика. Морфология. София 2008. УИ "Св. Климент Охридски", 2008. цит. на стр.142, 148, 156, 203, 221 ISBN 978-954-07-2738-7 COBISS.BG-ID 1230264292

1. Мъжлекова, Мария. Специализирани морфологични средства за изразяване на притежание във Ватиканския палимпсест, Велико Търново:УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2004. цит. на с. 114. ISBN 954-524-456-9. COBISS.BG-ID - 1046106596

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/