Готовност на училищата в Самоков за преодоляване на сегрегираното образование в града. В: Сборник с доклади от Международна научна конференеция, проведена на 20 ноември 2020 г. в гр. Велико Търново - "Педагогическото образование - традиции и съвременност". "Ай анд Би": Велико Търново, 2020, с. 148-155, ISSN: 2534-9317


Нунев, Йосиф (2020) Готовност на училищата в Самоков за преодоляване на сегрегираното образование в града. В: Сборник с доклади от Международна научна конференеция, проведена на 20 ноември 2020 г. в гр. Велико Търново - "Педагогическото образование - традиции и съвременност". "Ай анд Би": Велико Търново, 2020, с. 148-155, ISSN: 2534-9317 Велико Търново


 Община Самоков е сред първите у нас, които се възползваха от новия Закон за предучилищното и училищното образование, обединявайки две училища – Основно училище „Петър Берон“ и Начално училище „Неофит Рилски“ в едно – Обединено училище „Неофит Рилски“. И този факт не би привлякъл ничие внимание, ако и двете бивши училища не бяха със статут на сегрегирани, т.е. със 100% ромски деца и ученици. Обеднението между тях се състоя, въпреки препоръките на Европейския съюз за десегрегация на ромското образование и в противоречие с прилагането на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020). Предложеният доклад изяснява този въпрос и хвърля малко светлина върху готовността на училищата (в лицето на анкетираните им директори) за преодоляване на сегрегираното образование в града.
  Доклад
 роми, интеграция, сегрегация
 
  29606
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/