Нагласите на директори, учители и родители за десегрегация на ромското образование в община Сливен. В: ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков. Редакционна колегия с председател доц. дпн Милен Замфиров. София, 2020, УИ „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-5061-3, с. 134-144.


Нунев, Йосиф (2020) Нагласите на директори, учители и родители за десегрегация на ромското образование в община Сливен. В: ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ. Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков. Редакционна колегия с председател доц. дпн Милен Замфиров. София, 2020, УИ „Св. Климент Охридски“. ISBN 978-954-07-5061-3, с. 134-144. София


 Настоящият доклад (научно съобщение) представя резултатите от анализа на идентифицираните най-значими проблеми при реализацията на процесите на приобщаване и образователна интеграция на ромски деца и ученици в община Сливен. Отразена е гледната точка на участвалите в изследването директори на образователни институции, педагогически специалисти и родители в общината относно проблемите, свързани с възможностите за десегрегация на ромското образование в нея. Разработката е неразделна част от анализа на цялостен мониторинг на процесите на интеграция и приобщаване, проведен през август-декември 2018 г.
  Доклад
 приобщаване, интеграция, десегрегация
 
  29521
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/