Итеративният метод в методиката на обучение по конструиране, технологии и предприемачество при 3-10 - годишните като част от компетентностния подход


Бузов, Емил (2020) Итеративният метод в методиката на обучение по конструиране, технологии и предприемачество при 3-10 - годишните като част от компетентностния подход Сборник доклади от научно-практическа конференция "Актуални проблеми и практики в образованието", ред. кол. Б. Здравкова, Плевен, 2020, с. 43-50, ISBN:978-619-91255-1-6, COBISS.BG-ID - 42096648


 Настоящата статия е свързана с методическото прилагане на итеративния метод в обучението по конструиране, технологии и предприемачество при 3-10-годишните като част от компетентностния подход. Формирането на необходимите технологични знания, умения и отношения в процеса на обучението по конструиране, технологии и предприемачество предполагат повторение на операции, основани на качественото изпълнение, където итеративния метод е от особено значение.
  Доклад
 итерация, технологии, методика на обучение, практика, ефективност, процес и резултат, компетентности
 Издадено
  29473
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/