Алексиева, М. Обучението по баскетбол на студенти-магистри от Великотърновския университет в условията на извънредно положение


Алексиева, Милена (2020) Алексиева, М. Обучението по баскетбол на студенти-магистри от Великотърновския университет в условията на извънредно положение Годишник на Национална Спортна Академия „Васил Левски”, Tom 1 / Volume 1, ISSN - 2682-9908 COBISS.BG-ID - 1290800356 с. 270-279


 Целта на настоящото изследване е да се проучи мнението на студентите от ВТУ – специалност „Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика“ – ОКС „магистър” относно дистанционното обучение по дисциплината „Методика на обучението по баскетбол“. Методика: В дистанционната платформа на ВТУ е предоставена „Анкета за дистанционното обучение по Методика на обучението по баскетбол“, която съдържа 12 въпроса и е попълнена от 71 студента. Математико-статистически методи: резултатите от изследването са обработени в Excel с честотен анализ чрез едномерно разпределение на честотите. Дискусия: Наличието на разстояние между обучаващия се и образователната институция не е препятствие за протичане на ефективен образователен процес в дистанционното обучение, но баскетболната игра по време на класическото практическо обучение се изучават в спортните зали и открити игрища, т.е. не може да бъде изучавана само на компютър, тъй като тя изисква повече общуване между преподавател и студенти, както и повече човешки емоции.Заключение: от отговорите на студентите става ясно, че 79 % от тях влизат всеки ден в платформата за нова информация, одобряват по какъв начин е поднесен материалът по дисциплината (96 %), но предпочитат да отработват задачите си в залата по баскетбол (69 %), защото в електронната платформа няма към кого да отправят възникналите въпроси (26 %).
  Статия
 дистанционно обучение, е-обучение, студенти, баскетбол


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  29310
 Милена Алексиева

1. на с. 300 в Borukova,М., Мilena Kuleva.ANALYSIS OF THE OPINION OF THE STUDENTS FROM THE NATIONAL SPORTS ACADEMY ABOUT THE DISTANCE LEARNING IN BASKETBALL IN THE CONDITIONS OF COVID-19 PANDEMIC. Сп. „Педагогика“, книжка 7s/2020 – специално издание, година XCII – Sports education on the balkans during a pandemic

2. на стр. 159 в Алексиева, М., М. Борукова. Обучението по баскетбол на студенти от Великотърновския университет и Националната спортна академия в условията на извънредно положение. Педагогически алманах том 28, брой 2 с. 157 - 168

3. на стр. 444 в: Алексиева М., М. Петкова. Практическото обучение във Великотърновския университет в условията на извънредна ситуация. сб. "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорт" СУ "Св. Климент Охридски" София, 2020. Ред. проф. д-р Анжелина Янева ISSN: 1314-2275 COBISS.BG-ID - 1247245284

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/