Критерии за управленска култура на директора на средно общообразователно училище : дисертация за присъждане на научната степен "доктор", професионално направление: 1.2. Педагогика, научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика (Управление на образованието), шифър - 05.07.01 COBISS.BG-ID - 1272860132


Колева, Лидия (2012) Критерии за управленска култура на директора на средно общообразователно училище : дисертация за присъждане на научната степен "доктор", професионално направление: 1.2. Педагогика, научна специалност: Теория на възпитанието и дидактика (Управление на образованието), шифър - 05.07.01 COBISS.BG-ID - 1272860132


 
  Дисертация
 
 Издадено
  29143
 Лидия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/