Педагогическото взаимодействие в университетска среда (позицията на студента)


Тодорова-Колева, Мариела (2020) Педагогическото взаимодействие в университетска среда (позицията на студента) Е-списание „Педагогически форум“, брой 2, 2020, с. 76 - 82, ISSN: 1314-7986, DOI: 10.15547/PF.2020.017


 Статията представя основните аспекти на педагогическото взаимодействие между преподаватели и студенти – първи курс, в университетска среда. Проведено е анкетно проучване сред 45 студенти от факултета по Педагогика на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Резултатите от проведеното изследване показват, че според мнението на студентите, в основата на доброто и ефективно взаимодействие се намира уважението, добрата комуникация и умения за общуване, наличието на обратна връзка, като този процес е взаимен и включва както преподавателите, така и студентите.
  Статия
 Взаимодействие, студенти, университет, общуване.
 Издадено
  29128
 Мариела Тодорова-Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/