За образованието в Сухиндол до Освобождението


Тодорова-Колева, Мариела (2020) За образованието в Сухиндол до Освобождението Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ, ISSN 1314-1937 (print), ISSN - 2367-7481(CD/DVD), COBISS.BG-ID - 1277204964


 
  Доклад
 Сухиндол, образование, Васил Неделчев


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  29011
 Мариела Тодорова-Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/