Учебниците по география и икономика за задължителна подготовка - Х клас и съдържанието на елементи на търговска реклама.


Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Учебниците по география и икономика за задължителна подготовка - Х клас и съдържанието на елементи на търговска реклама. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 473 - 483, 2020. ISSN 2367-7481.


 The article presents the presence of study and content of advertising and the content of elements of commercial advertising in the new textbooks on compulsory geography and economics preparation in X grade. A situational and comparative analysis by criterion is presented - the presence of advertising in all variants of textbooks on geography and economics for the X grade. The results of the study are compared by the same criterion with the results for the presence of advertising in the textbooks of geography and economics for V, VI, VII, VIII and IX grade.
  Статия
 advertisement, school textbook, curricula, Geography and economics, content analysis, situation analysis


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Economics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  28992
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/