Характеризиране на река – структурно-съдържателна ретроспекция и съвременна научна рамка.


Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Характеризиране на река – структурно-съдържателна ретроспекция и съвременна научна рамка. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 461 - 472, 2020. ISSN 2367-7481.


 The article traces the content retrospection for characterizing a river in the scientific and methodological literature. Models for characterizing a river are presented. They are conceptually differentiated - river system, river web, hydrographic web, etc.
  Статия
 Geography and economics, river, characterizing a river, retrospective analysis.


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  28991
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/