Правило за характеризиране на река – нормативен срез и варианти на правила за характеризиране на река в новите учебници по география и икономика.


Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Правило за характеризиране на река – нормативен срез и варианти на правила за характеризиране на река в новите учебници по география и икономика. – В: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2020 г., Велико Търново, ИК на НВУ „Васил Левски”, с. 447 - 460, 2020. ISSN 2367-7481.


 The article presents a study of the normative documents and the place of the rule for characterization a river in them - state educational standard, curricula in Geography and economics. A situational analysis of the presence and content of the rules for characterizing the river in the new textbooks on Geography and economics of the Bulgarian school has been made.
  Статия
 Geography and economics, state educational standard, curricula, characterizing a river, situational analysis


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  28990
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/