Трансверсални проекции в предучилищното образование и образование 4.0


Бузов, Емил (2020) Трансверсални проекции в предучилищното образование и образование 4.0 Издател на научно списание „Педагогика“ е НИОН „Аз-буки“, София, година XCII, кн. 3, 2020, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), стр. 311-323


 Настоящата статия има за цел да разкрие същността и важността на „Образование 4.0“ в днешно време и проекциите на трансверсалния подход за формиране на знания, умения и отношения в предучилищното образование. Налице е необходимостта от актуализиране на възпитателно-образователния процес в детската градина и прилагане на интердисциплинарното обучение като основа за формиране на важни компетентности за развитие на потенциала на всяко едно дете. Влиянието на „Образование 4.0“ дава своето отражение върху цялостната организация на работа в детската градина и в тази връзка е необходимо да се създават условия за нейното трайно присъствие чрез прилагане на различни стратегии на преподаване. Трансверсалните проекции в този случай е необходимо да се трансформират чрез всичките 7 образователни направления в областта на организацията и управлението на средата в занималнята, включване на родителите и представителите на семейната общност, преодоляването на стереотипи и предразсъдъци, планирането на дейностите, използването на интерактивни методи и дигитални технологии на работа.
  Статия
 oбразование 4.0; аспекти на трансверсалните умения; компетентностен подход; тематично обучение; предучилищно образование
 Издадено
  28970
 Емил Бузов

1. От преподаване към активно учене в условията на театралнопедагогическо взаимодействие в образователна среда. – В: Сб. с доклади от научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието: компетентностният подход в образователния процес ", Плевен, 09-10 октомври 2020 г. Ред. колегия: Емил Бузов, , Христина Гергова, Кремена Ангелова. Съст. Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж, 2020 г., с. 362, ISBN 978-619-91255-2-6; COBISS.BG-ID - 42096648

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/