Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика.


Драганова-Стойкова, Тамара (2020) Интелектуалната карта като съвременен метод на обучение и оценяване по физика. – В: Светът на физиката, бр. 1, т. XLIII, с. 80 – 89, 2020. ISSN 0861-4210.


 Интелектуалната карта като носител на естествената функция на човешкия разум е съвременна образователна технология за контент-анализ и едновременно начин за обучение и оценяване на учениците в българското училище. Ефектиността на интелектуалните карти за организиране, структуриране и обработване на информацията във вид на графично изображение е доказана в дидактическата литература. В статия са представени интелектуалните карти като интегрална интерпретация между учебните предмети физика и география, като декомпозиран механизъм за мисловно картиране – приемане, прилагане и приспособяване. Интелектуалните карти стимулират към активен мисловен процес, провокират творчеството и креативността на учениците чрез визуализиране, синтезиране и асоцииране на информация като носител на лъчистото мислене. Изведена е технология за изработване на интелектуална карта по физика. Представена е интелектуална карта, като интегрална интерпретация между учебните предмети – физика и география, като ученика е поставен в ролята на изследовател и творец на мисловни карти.
  Статия
 физика, география, интелектуална карта, контент-анализ, методи, оценяване


Хуманитарни науки
Природни науки, математика и информатика
Технически науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Физически науки

Humanities
Natural sciences, mathematics and informatics
Technical sciences
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Physical Sciences

 Издадено
  28882
 Тамара Драганова-Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/