Дистанционно обучение – предизвикателства и пътища за постигане на по-високо качество на учебните курсове


Георгиева-Лазарова, Стоянка (2020) Дистанционно обучение – предизвикателства и пътища за постигане на по-високо качество на учебните курсове Сп. „Педагогика“, книжка 3/2020, година XCII, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print) https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/sadarzhanie-na-sp-pedagogika-2020-g/sp-pedagogika-knizhka-3-2020-godina-xcii/


 Резюме. В настоящата разработка са очертани основните етапи при проектиране (дизайн) на електронен курс за дистанционно обучение. Тя е базирана на добрите световни практики в тази област и е съобразена с Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма за обучение във висшите училища (2004) и изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Основната цел е да се предложи примерен вариант (модел) за разработване на електронен курс, който би могъл да се използва от университетските преподаватели за обучение на студенти в дистанционна форма от различни специалности на ВТУ. Дизайнът е изграден на принципите на конструктивисткия подход към обучението. За създаване на дистанционния курс се използва платформата за електронно обучение Moodle, която предоставя добри възможности за педагогическа комуникация, реализиране на съвместни онлайн учебни дейности и отдалечен достъп до множество ресурси.
  Статия
 дистанционно обучение; дизайн на онлайн курс
 Издадено
  28858
 Стоянка Георгиева-Лазарова

1. Цитат на стр. 158 - Алексиева М. и М. Борукова ОБУЧЕНИЕТО ПО БАСКЕТБОЛ НА СТУДЕНТИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И НАЦИОНАЛНАТА СПОРТНА АКАДЕМИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ. Педагогически алманах, Брой 2, 2020, стр. 157-168. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol28/iss2/7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/