Екипната учебна дейност - една възможност за модернизиране на обучението на преразказване в началните класове


Мандева, Марианна (2006) Екипната учебна дейност - една възможност за модернизиране на обучението на преразказване в началните класове Четвърта есенна научна конференция на СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, "Подготовка на учители и социаелни педагози в навечерието на европейската интеграция


 Защитава се образователната перспективност на екипната учебна дейност в условията на обучението на преразказване в I - IV клас. В подкрепа се посочват апробирани технологични варианти.
  
 екипна учебна дейност, обучение на преразказване, начални класове, модернизиране
 
  2883
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/