За сексуалното възпитание в резидентната услуга за деца – център за настаняване от семеен тип


Тодорова-Колева, Мариела (2020) За сексуалното възпитание в резидентната услуга за деца – център за настаняване от семеен тип списаниие Педагогика, бр. 3, с. 426 - 436, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online), http://cel.webofknowledge.com/full_record.do?product=CEL&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=E3kwmlF6Bz9Lv8RghZp&pReturnLink=&pSrcDesc=&page=1&UT=&doc=1&fbclid=IwAR0Y7dzWaHsgE6YyUtyMt3Q1WiMSTqGnB0vKGFL-jgkm9P1aVvBrpJmWhRs.


 Статията представя някои основни аспекти на сексуалното възпитание при деца и младежи, настанени в социалната услуга от резидентен тип – Център за настаняване на деца и младежи. Разгледани са нормативните регулативи, които определят насоките на сексуалното възпитание в тези услуги, и са представени резултати от анкетно проучване, проведено сред персонала на три центъра на територията на община Велико Търново. Обоснована е нуждата от провеждане на системни занимания, свързани със сексуалните въпроси, именно поради уязвимостта на децата и младежите и ситуацията на риск, от която са изведени. Акцент е поставен върху формирането на сексуална култура и провежданото сексуално възпитание в резидентната услуга, както и трудностите пред персонала при провеждане на беседи и занимания по разглежданите въпроси.
  Статия
 център за настаняване от семеен тип, сексуално образование, резидентна услуга
 Издадено
  28748
 Мариела Тодорова-Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/