Реките и големите битки на българите през Средновековието. – В: Сб. от международна научна конференция „Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой“, Поморие, 25-28 октомври 2017 г. Т. 1., Ред. А. Николов и др. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 118-133. ISBN - 978-954-07-4433-9. COBISS.BG-ID - 1286689252


Иванов, Ивелин (2018) Реките и големите битки на българите през Средновековието. – В: Сб. от международна научна конференция „Симеонова България в историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой“, Поморие, 25-28 октомври 2017 г. Т. 1., Ред. А. Николов и др. – София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 118-133. ISBN - 978-954-07-4433-9. COBISS.BG-ID - 1286689252 София: УИ "Св. Климент Охридски"


 Ролята на географския фактор в нашата история вълнува отдавна историците, но в центъра на тези изследвания се поставя основно Старопланинския масив като значима географска преграда и като военен стожер за средновековните българи. Без да омаловажаваме значението на Стара планина, трябва да отбележим, че тезата за решаващата роля на Балкана в средновековната ни история носи характерните белези на късната романтична историопис. Някои съвременни опити за анализ на военните кампании, сражения и обсади в средновековната ни история водят до извода, че поставянето на Балкана в центъра на въпросните изследвания оставя на заден план интереса към други географски фактори в средновековната ни история. Редица изследователи обръщат внимание на ролята на Черно море (черноморското крайбрежие) и на река Дунав в политическата и военна история на средновековна България, но като Като изключим някои публикации върху морето и флота в средновековна България, то ролята на езерата и реките остава слабо проучена. И ако река Дунав все пак присъства, то мястото и ролята на средните и по-малки реки и водни басейни в средновековната ни история е на практика неразработено поле. И тъй като реките присъстват често в писмени известия, представящи военни конфликти, сражения и обсади, то настоящата статия е опит за анализ на тяхната роля във войните на българите през Средновековието.
  Доклад
 средновековна България, войната в Средните векове, ролята на реките в средновековната война
 Издадено
  28713
 Ивелин Иванов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/