Родителските предпочитания и процесите на приобщаване и интеграция в община Сливен. В: Сборник от доклади от Международна научна конференеция, проведена на 15-16 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново - "Педагогическото образование - традиции и съвременност". В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISSN 2534-9317


Нунев, Йосиф (2019) Родителските предпочитания и процесите на приобщаване и интеграция в община Сливен. В: Сборник от доклади от Международна научна конференеция, проведена на 15-16 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново - "Педагогическото образование - традиции и съвременност". В. Търново: Ай анд Би, 2019, ISSN 2534-9317 Велико Търново


 From the end of August 2018 to the end of October 2018, I prepared a field monitoring survey in Sliven municipality in order to gather reliable information on establishing the current status of integration processes and inclusion of Roma children and students in the municipality. This report presents the results of the analysis of the parent study related to these processes. It presents a summary of parents, who are different in age, ethnic origin and social status and live in both the municipal center and the surrounding villages.
  Доклад
 inclusion, integration, parents
 Издадено
  28701
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/