Циганска работа в българското образование. Сб. от научна конференция „Хармония в различията”. София,10.12.2019 г. Съставители: Ж. Назърска, С. Шапкалова. София: Академично издателство „За буквите – о писменах”, 2019, с. 345 – 353, ISSN 2367-7899


Нунев, Йосиф (2019) Циганска работа в българското образование. Сб. от научна конференция „Хармония в различията”. София,10.12.2019 г. Съставители: Ж. Назърска, С. Шапкалова. София: Академично издателство „За буквите – о писменах”, 2019, с. 345 – 353, ISSN 2367-7899 София


 Разработката е посветена на някои специфични проблеми в българската образователна система, които „слагат прът” в образователната интеграция на децата и учениците от ромски произход. Всички те са обективни обстоятелства и тяхното преодоляване не зависи от волята на ромите. Отговорността за тях носи българската държава в лицето на Народното събрание и Министерство на образованието и науката от една страна, а от друга – общините, като представители на местния парламент, който също е овластен да решава редица проблеми по места. Понятието „циганска работа” е употребено като ироничен израз на нещо, което е направено лошо, некачествено, не е доведено до край и в него не се влага никакъв етнокултурен подтекст.
  Доклад
 „циганска работа“, сегрегация, роми
 Издадено
  28700
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/