"Възможности за прилагане на етимологията в чуждоезиковото обучение по немски език" (на немски език)


Петков, Марин (2004) "Възможности за прилагане на етимологията в чуждоезиковото обучение по немски език" (на немски език) „30 Jahre Germanistik an der Universität zu Veliko Târnovo – Traditionen und Reformen“ (юбилеен сборник на конференцията „30 години филология във ВТУ“), Veliko Târnovo, стр. 165 – 175.


 -
  
 етимология, чуждоезиково обучение по немски език
 
  2862
 Марин Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/