Педагогика на наследството – проекции на връзката музей - училище - университет


Георгиева, Виолета (2019) Педагогика на наследството – проекции на връзката музей - училище - университет Диалогът в историята - София: Парадигма, № 40, с. 52 - 65. ISSN 1311 - 7904 (print), COBISS.BG-ID - 1119753956. София


 Статията е част от разработената педагогическа технология за иновативно използване на педагогиката на наследството в обучението по история и цивилизации. Представен е дидактически модел за занятие на тема: „Царевград Търнов – славата на Асеневци“, който е предназначен за реализация в Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов“.
  Статия
 педагогика на наследството, места на памет, музей, интерактивна музейна среда


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  28588
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/