Персийската политика на Балканите, краят на VI – V в. пр. Хр.


Жеков, Живко (2019) Персийската политика на Балканите, краят на VI – V в. пр. Хр. Сб. от Шеста международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ Велико Търново 26 – 28 октомври 2017 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2019, 334–349. ISSN 1314-4065 (Print)


 
  Статия
 Ахеменидска Персия, Атина, Спарта, траки, одриси
 Издадено
  28585
 Живко Жеков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/