Войните за национално обединение на България, отразени в летописната книга на Мъжката гимназия „Св. Кирил“ във Велико Търново. – В: България и българите в ново и най-ново време. Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев. Велико Търново: Университетско издотелство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, с. 105 – 117. ISBN 978-619-208-204-8 COBISS.BG-ID – 1292847588


Григорова, Лора (2019) Войните за национално обединение на България, отразени в летописната книга на Мъжката гимназия „Св. Кирил“ във Велико Търново. – В: България и българите в ново и най-ново време. Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев. Велико Търново: Университетско издотелство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, с. 105 – 117. ISBN 978-619-208-204-8 COBISS.BG-ID – 1292847588 Велико Търново


 
  Статия
 
 Издадено
  28548
 Лора Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/