Морфодинамичен модел на кватернерно развитие на Ботевградската котловинна морфоструктура


Агаларева, Маринела (2019) Морфодинамичен модел на кватернерно развитие на Ботевградската котловинна морфоструктура В: Сб. „35 години катедра "География" във Великотърновския университет“


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Под печат
  28543
 Маринела Агаларева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/