History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. (съст. и научна ред. В. Иванова, В. Стойчева)


Георгиева, Виолета (2007) History Project 2006. Да преподаваме с удоволствие – Устната история в класната стая. Ръководство за учители. (съст. и научна ред. В. Иванова, В. Стойчева) IIZ/DVV- SEE Регионален офис – София. 102 с. On-line публикации на албански, български и сръбски – http://www.historyproject.dvv-international.org (последна актуализация 15.12.2016).


 Книгата е предназначена за учители от Балканите, които работят с устни свидетелства.
  Учебник / Учебно помагало
 устна история, устни свидетелства, история на всекидневието, интервю, учебен проект, Балкани


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  28513
 Виолета Георгиева

2. Асенова, Мариана. Инструменти за преподаване на историята на близкото минало. Уроци от миналото. С.: Фондация „Софийска платформа“, с. 84-85, 105. ISBN 978-619-90431-5-8.

1. Иванова, Цветана. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 179 с. ISBN 978-954-577-666-3ISBN 978-954-577-666-3. с. 164.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/