Писмените работи по история – опит за система. – Диалогът в историята


Георгиева, Виолета (2005) Писмените работи по история – опит за система. – Диалогът в историята Диалогът в историята, № 8, с. 45–56. ISSN 1311-7904 (print). COBISS.BG-ID - 1119753956. София


 В статията е обоснована възможността за създаване на писмени текстове от учениците в обучението по история и е предложена система на писмените работи в 5 -11 клас.
  Статия
 писмени работи, система


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  28501
 Виолета Георгиева

1. Иванова, Цветана. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 68, 122. ISBN 978-954-577-666-3ISBN 978-954-577-666-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/