Историческото описание в системата от писмени работи по история (5-8 клас).


Георгиева, Виолета (2001) Историческото описание в системата от писмени работи по история (5-8 клас). Диалогът в историята, №1, София: Сдружение на преподавателите по история в България, с. 58–73. ISSN - 1311-7904. COBISS.BG-ID - 1119753956. София


 Статията разглежда историческото описание като тип писмена работа, съществуващите класификации в науката, както и варианти за формиране на умения за създаване на текст описание в 5 - 8 клас.
  Статия
 историческо описание, писмени работи


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  28500
 Виолета Георгиева

3. Иванова, Цветана. Преподаването на история в българското училище – традиции и съвременни проблеми. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 68, 121-122, 129. ISBN 978-954-577-666-3ISBN 978-954-577-666-3.

2. Кушева, Румяна. Съвременното историческо образование – отговори на новите предизвикателства. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2007, ISBN 978-954-07-2552-9. (в литературата)

1. Калбурджиева, Л., П. Христова. Използването на историческата карта като автентичен документ – в темата „Стопанството на България в края на 19. – началото на 20 век“ – девети клас. – Диалогът в историята, №5, с. 46. ISSN 1311-7904.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/