Юрий Венелин: две съдби в Русия и България.


Георгиева, Виолета (2019) Юрий Венелин: две съдби в Русия и България. България и българите в ново и най-ново време: Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев. /ред. кол. Милко Палангурски и др./ В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 279–288. ISBN 978-619-208-204-8. COBISS.BG-ID – 1292847588. Велико Търново


 В статията е направен сравнителен анализ на мястото на известния славист Юрий Венелин в историческата памет на Русия и България. Предмет на изследване са българските учебници по история за времето от Освобождението до наши дни. Основните маркери позволяват търсене на общи елементи и различия с модерните учебници в Русия като основа за съвместни младежки изследователски практики.
  Статия
 история, учебници, памет
 Издадено
  28498
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/