Визия 2030. Историческото образование между „ние“ и „те“.


Георгиева, Виолета (2016) Визия 2030. Историческото образование между „ние“ и „те“. Историческото образование и предизвикателствата през XXI в. Сборник. /състав. Виолета Стойчева, ред. колегия: Анка Игнатова и др./ София: Фондация „Професор Румяна Кушева“, с. 7 – 20. ISBN 978-619-90758-0-7. София


 Статията тематизира новата международна стратегическа рамка "Дневен ред 2030" и проекциите на заложените в нея цели на образованието в различните контексти и на различните равнища.
  Статия
 образование, цели, дневен ред 2030


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities
Social sciences, economic sciences and law
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  28492
 Виолета Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/